home

Chembakappo Thenithaladharam-Song Mp3Chembakappo karaoke with Lyrics

Chembakappo Thenithaladharam Malayalam Lyrics


-sN¼-I-¸q- -tX\n-X-f-[-cw-
N-µn-c-kp-µ-c- ]q-ap-J-a-Xr-¸w-
K-kep-I-Ä- X-³- -s]m¶p-gn-ªm-e-bn-Â-
B-Sp-¶- kpsseJm- _o-hn-..
-sam©m-b- -sam©p-I-Ä-¡-In-ew-
I-©-Itadn-b- bq-kp-^v \-_n-bn-Â-
N-©-e- -t]mÂ- an-gn-h-ïn-³- H-fn- -sImïv
kpsseJm-_n- h-esbdntª..

-sN¼-I-¸q- -tX\n-X-f-[-cw-
N-µn-c-kp-µ-c- ]q-ap-J-a-Xr-¸w-
K-kep-I-Ä- X-³- -s]m¶p-gn-ªm-e-bn-Â-
B-Sp-¶- kpsseJm- _o-hn-..
-sam©m-b- -sam©p-I-Ä-¡-In-ew-
I-©-Itadn-b- bq-kp-^v \-_n-bn-Â-
N-©-e- -t]mÂ- an-gn-h-ïn-³- H-fn- -sImïv
kpsseJm-_n- h-esbdntª..


H-cp- \m-fn-Â- -sNdp-¸-¯n-¶p-in-cv
Z-f-an-«- a-e-cv bq-k^v \-_nsb
-sImXn- h-ep-Xm-bv ]m-ªp- ]n-Sn-¨p-
In-X-¨p- \n-¶tÃm..
A-g-Ip-Å- I-S-Â-¯n-c- a-dn-bpw-
\-_n-bp-Å- apt¶m-t«mSp-I-bm-bn-
I-c-fp-cp-Io- _o-hn- kpsseJm- I-c-ªp- -t]mbtÃm..(2)

-sN¼-I-¸q- -tX\n-X-f-[-cw-
N-µn-c-kp-µ-c- ]q-ap-J-a-Xr-¸w-
K-kep-I-Ä- X-³- -s]m¶p-gn-ªm-e-bn-Â-
B-Sp-¶- kpsseJm- _o-hn-..


A-e-bm-bn- a-dn-bp-¶- a-\-Êv
\n-\sam¯- in-c-Ên-Â- _o-hn- kpsseJ-
A-i-In-i-em-bv bq-k^nt\mÀ-¯v
\p-W-¨p- \n-¶tÃm..
kJn-amtcmS-h-Ä- I-Y- ]-d-ªp-
A-Xr-¸sam¶-dn-ªp- bq-k^ns\mfn-hm-Â-
H-cp- kZ-Ên-Â- -ssIhn-c-Â- ap-dn-ªp-
]-gw- ap-dn-ªn-Ãm-..(2)

-sN¼-I-¸q- -tX\n-X-f-[-cw-
N-µn-c-kp-µ-c- ]q-ap-J-a-Xr-¸w-
K-kep-I-Ä- X-³- -s]m¶p-gn-ªm-e-bn-Â-
B-Sp-¶- kpsseJm- _o-hn-..
-sam©m-b- -sam©p-I-Ä-¡-In-ew-
I-©-Itadn-b- bq-kp-^v \-_n-bn-Â-
N-©-e- -t]mÂ- an-gn-h-ïn-³- H-fn- -sImïv
kpsseJm-_n- h-esbdntª..