home

Pookkal Virinju Nilkkum-Karaoke Mp3Song Mp3
Pookkal Virinju Nilkkum Karaoke with Lyrics

Pookkal Virinju Nilkkum Malayalam Lyrics

]q-¡-Ä- hn-cn-ªp- \n-Â-¡pw-
]p-jv]-hm-Sn- ]p-©n-cn-¨p-
I-eym-W- cq-]n-Wn-bmw-
-sh®n-em-hp-Zn-¨p-b-À-¶p- (2)

\o-emw-_-c- ho-Yn-bn-Â- {]n-b-
Xm-c-I-§-Ä- ]p-©n-cn-¨p-
Xo-cw- Xn-c-am-etbm-sSmcp-
Npw-_-\-¯n-\p- -sI©n-Sp-¶p-...

cm-¡n-fn- cm-Ktam-sS
aq-fn-Sp-¶p- a-RvP-cn-I-Ä-
am-bp-¶p- am-\-k¯n-Â-
aq-Sn-Sp-¶p- a-ª-e-I-Ä-

kXyw- -sjdo-\-bn-\n- c-P-\n-bn-Â-
]p-Xp- \m-cn-bm-Ipw-
\n-Xyw- -sjdo-\- I-ï-
]q-¦n-\m-I-Ä- C-¶v hn-cn-bpw-..

B-Im-i- -sXfn-a-bn-Â- hn-e-kpt¶m-sf....
\o-.. e- K-K-\-an-Xn-Â- Xn-f-§ps¶m-sf...
B-Im-i- -sXfn-a-bn-Â- hn-e-kpt¶m-sf....
\o-.. e- K-K-\-an-Xn-Â- Xn-f-§ps¶m-sf...

A-I-an-Xn-Â- \-h- \-h- ap-Ã-¸q-hpw-
A-Xn-a-[p-cw- {]n-b- ]-\-\o-À- ]q-hpw-
a-Wn-b-d-a-Jn-ew- ]-cn-a-ftaIpw-
A-I-an-Xn-Â- \-h- \-h- ap-Ã-¸q-hpw-
A-Xn-a-[p-cw- {]n-b- ]-\-\o-À- ]q-hpw-
a-Wn-b-d-a-Jn-ew- ]-cn-a-ftaIpw-
\n-c-h-[n- ]q-¦n-\m-¡-Ä- hn-cn-bp-¶tÃm...
kp-a-[p-c- Ko-X-I-§-Ä- ]m-Sn-Sp-¶tÃm...
\n-c-h-[n- ]q-¦n-\m-¡-Ä- hn-cn-bp-¶tÃm...
kp-a-[p-c- Ko-X-I-§-Ä- ]m-Sn-Sp-¶tÃm..

I-u-Xp-Itadn-b- h-kv{X-§tfmSpw-...
{]-W-b-¯n-Â- -s]mXnsªmcp- -tamXn-ct¯mSpw-...
h-cp-¶p-ïv ]p-Xp-am-c-³- -taml-§tfmSpw- (2)
-taml-§-Ä- ]q-¯p-\n-Â-¡pw-
-taml-\- cm-hn-Â-...
B-\-µw- -t\À-¶n-Sps¶ R-§-Ä- F-Ãm-cpw-
-taml-§-Ä- ]q-¯p-\n-Â-¡pw-
-taml-\- cm-hn-Â-...
B-\-µw- -t\À-¶n-Sps¶ R-§-Ä- F-Ãm-cpw-

B-cw-`-]qtam-tf ]p-©n-cn-¡q-...
e-Ö- \o- X-«-¯n-Â- a-d-¨o-Sq-...
-sNÃ-\- -taml-\- \-b-\-¯n-Â-...
Im-Wp-¶p- B-i-X-³- Xo- \m-f-§-Ä-
Nn-¯w- I-h-cp-¶- cq-]-h-Xo-....
kÀ-h- ku-`m-Ky-hpw- -t\À-¶n-Spt¶...
Nn-¯w- I-h-cp-¶- cq-]-h-Xo-....
kÀ-h- ku-`m-Ky-hpw- -t\À-¶n-Spt¶...